Kallelse till föreningsstämma 2022

Kallelse till föreningsstämma i Brf Barkarby Metropol

Välkommen till Welcome Hotel den 24 maj kl. 18.30, då har vi föreningsstämma i vår bostadsrättsförening.

Du som är bostadsrättshavare och medlem i föreningen samt har fullgjort dina förpliktelser mot föreningen har rösträtt på stämman. Varje bostadsrätt har en röst.

Du kan ge fullmakt till annan, ett ombud, att företräda dig på stämman. Det gör du genom att använda bifogad blankett. Ombudet kan enbart företräda en medlem.

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av ordförande vid stämman
 4. Anmälan av ordförandes val av protokollförare
 5. Val av justeringsman tillika rösträknare som jämte ordförande skall justera protokollet
 6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorernas berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande år
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor, samt av föreningsmedlem anmält ärende (motion)
 18. Avslutande

Bilagor

Med vänlig hälsning
/Styrelsen Brf Barkarby Metropol


Publicerat

i

av