Kallelse till föreningsstämma 2021

Information

Kära medlemmar, nu är det dags för föreningens ordinarie stämma. Mot bakgrund av rådande samhällssituation med anledning av Covid-19 har styrelsen beslutat att ordinarie föreningsstämma ska genomföras digitalt. Röstning sker endast genom poströstning.

Ni som önskar poströstningsformulär på engelska meddelar styrelsen omgående, så skriver vi ut ett exemplar och lägger i din brevlåda.

Kallelse till föreningsstämma 2021

Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Barkarby Metropol kallas härmed till föreningsstämma.

När: torsdagen den 27/5–2021 kl 18:00

Var: Zoom

Ni kommer att behöva installera Zoom på eran enhet. Förfrågan kommer upp när ni klickar på länken. Följ instruktionerna. Se till att göra detta i god tid innan mötet så ni inte missar något.

Röstning

Separat poströstningsformulär bifogas med denna kallelse.Poströstningen ska vara styrelsen tillhanda senast tisdagen den 25/5–2021. För att rösten ska vara giltig ska endast en röst per bostadsrätt skickas in. Inkommer flera röster från samma bostadsrätt kommer dessa att ogiltigförklaras, Markera rutan ja eller nej med ett kryss. Fler än ett kryss gör rösten ogiltig. Ifyllt poströstningsformulär lämnas i styrelsens postlåda på Flygfältsvägen 19.

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av ordförande vid stämman
 4. Anmälan av ordförandes val av protokollförare
 5. Val av justeringsman tillika rösträknare som jämte ordförande skall justera protokollet
 6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorernas berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande år
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor, samt av föreningsmedlem anmält ärende (motion)
 18. Del 2 och slutgiltigt beslut om att anta nya stadgarna
 19. Stämmans avslutande

Bilagor

Varmt välkomna!

Styrelsen för BRF Barkarby Metropol


Publicerat

i

av