Kallelse till extra föreningsstämma 2021

Information

Kära medlemmar, vi utlyste häromveckan en extrastämma för att justera våra stadgar. Då vi fått en hel del återkoppling från er medlemmar har vi valt att revidera stadgarna utifrån en del av dessa önskemål, eftersom vi önskar att dessa stadgar är något merparten av alla medlemmar i föreningen står bakom.

Vi har därför beslutat att skjuta på den extra föreningsstämma vi har utlyst så att dessa ändringar vi gjort kommer med. Vi ber redan nu om ursäkt för det extraarbete det medför sett till era redan inlämnade poströster men hoppas att ni har förståelse för detta.

Om ni vill granska de ändringar vi gjort i stadgarna så kan ni gå in på den här länken

Kallelse till extra föreningsstämma 2021

Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Barkarby Metropol kallas härmed till en extra föreningsstämma den 15/4–2021. På grund av rådande pandemi kommer stämman att genomföras på distans genom poströstning.

Röstning

Bifogat denna kallelse finner ni ett poströstningsformulär som ska vara styrelsen tillhanda senast 14/4–2021. För att rösten ska vara giltig ska endast en röst per bostadsrätt skickas in. Inkommer flera röster från samma bostadsrätt kommer dessa att ogiltigförklaras, Markera rutan ja eller nej med ett kryss. Fler än ett kryss gör rösten ogiltig. Ifyllt poströstningsformulär lämnas i styrelsens postlåda på Flygfältsvägen 19.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Godkännande av dagordningen
  3. Val av ordförande vid stämman
  4. Anmälan av ordförandes val av protokollförare
  5. Val av justeringsman tillika rösträknare som jämte ordförande skall justera protokollet
  6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
  7. Fastställande av röstlängd
  8. Beslut om att anta de nya stadgarna
  9. Stämmans avslutande

Bilagor

Hälsningar

Styrelsen för BRF Barkarby Metropol

Uppdatering

Här kan ni ta del av protokollet från extrastämman, protokoll 2021-04-15.


Publicerat

i

av